Tipărire
Categorie: Articole - pagina 1
Нравится

Ambasada Federaţiei Ruse a publicat, pe pagina sa de socializare, comunicatul următor, menit a explica unele aspecte tehnice şi a demonta dezinformarea din ultimele zile din presa românească. Pentru o înţelegere corectă a celor petrecute, redăm integral acest text lămuritor, publicat în limbile română şi rusă:

Ne-au atras atenția unele ştiri alarmiste din presa română dedicate exercițiilor militare desfășurate de curând în Transnistria, ceea ce indică faptul că unii autori sunt în contradicție cu istoria și cu terminologia militară, interpretând foarte liber conceptul "anexare"... şi folosind la fel de liber clișee propagandistice. Confundând camioanele blindate de transport cu tancuri, aceştia folosesc în mod deliberat clișeul "tancurile rusești" ca sinonimul conceptului "amenințarea rusească". Astfel, autorii îşi induc în eroare cititorii.

Așa cum se spune în proverbele multor popoare, diavolul se ascunde în detalii. Autorii acestor articole abordează subiectul recentelor exerciții antiteroriste din Transnistria, cu participarea Grupului Operativ al Forțelor Ruse (GOTR), scopul cărora a fost reglarea interacţiunii în cazul unui atac terorist.

În acest context, nu este de prisos să reamintim că în Transnistria, în apropierea localităţii Kolbasnoe, se află depozitele cu o cantitate mare de muniţie moştenită din timpurile "Războiului rece" între Pactul de la Varșovia și NATO. Acestea ar putea reprezenta un interes potențial pentru teroriștii internaționali, care şi-au făcut țintele și UE, și Rusia, și Tailanda, și SUA ... adică, aproape întreaga lume. Motivul principal al prezenței GOTR în Transnistria este protecţia depozitelor cu muniţie. 

Considerăm util să precizăm pentru cei mai curioși că retragerea munițiilor de pe teritoriul Transnistriei a fost începută cu mulţi ani în urmă, dar din cauza agravării situației în privința soluţionării conflictului transnistrean retragerea a fost suspendată acum mai mult de zece ani.

Celor care sunt deosebit de preocupați de "amenințarea rusească", este oportun să le reamintim faptul că la aceste exerciții militare antiteroriste a participat doar un pluton înarmat cu arme ușoare și dotat cu trei camioane blindate de transport. Niciun «tanc rusesc», despre care se repetă insistent în articolele unor autori, nu a fost acolo. În plus, reprezentanții GOTR au informat din timp despre intențiile sale Comandamentul Mixt Militar al forțelor de menținere a păcii din zona de securitate a conflictului moldo-transnistrean.

Celor interesați de mai multe detalii, le aducem la cunoștință că Grupul Operativ al Trupelor Ruse din Transnistria desfășoară regulat Ziua ușilor deschise pentru o cunoaştere mai amănunţită a structurii sale, componenţei, echipamentelor şi pregătirii de luptă. 

Să comparaţi toate acestea cu recentele exerciții militare "Dragon Pioneer" care au avut loc în Republica Moldova, ţară neutră, cu participarea a 58 de unități de tehnică blindată americană și 200 de militari care au sosit de pe teritoriul României.

În concluzie, am dori să subliniem că apreciem foarte mult atenția acordată Transnistriei de jurnaliști români. Noi totuși păstrăm speranța că, pe viitor, vor reda mai multă importanţă studierii istoriei adevărate a faptelor reale, pentru a nu escalada emoțiile inutile și pentru a ajuta creării unor condiții favorabile promovării procesului politic de soluţionare a problemei transnistrene în formatul "5+2", în care după cum se ştie participă: ca părți implicate în conflict - Republica Moldova și Transnistria, ca mediatori - OSCE, precum şi statele-garante Rusia și Ucraina, iar ca observatori UE și SUA.

Din păcate, deocamdată suntem martori la cum tot felul de fobii pseudo-istorice și clișee de genul "vin tancurile rusești" au devenit un fenomen contagios.

Обратили на себя внимание отдельные алармистские публикации в румынской прессе, посвященные недавно прошедшим в Приднестровье военным учениям, свидетельствующие о том, что некоторые авторы не в ладах с историей и военной терминологией и весьма вольно оперируют понятиями «аннексия»… явно как пропагандистскими клише. Путая бронетранспортеры с танками, такие журналисты преднамеренно используют клише «российские танки» как синоним понятия «российская угроза». Таким образом, они вводят в заблуждение своих читателей. 

Как говорят в пословицах многих народов, дьявол кроется в деталях. Авторы данных статьей затрагивают тему недавних антитеррористических учений в Приднестровье с участием Оперативной группы российских войск (ОГРВ), целью которых было налаживание взаимодействия в случае террористической атаки. 

В этой связи не лишне напомнить, что на территории Приднестровья близ населенного пункта Колбасное находятся склады с большим количеством доставшихся в наследство со времен «Холодной войны» между Варшавским Договором и НАТО боеприпасов, которые могут представлять потенциальный интерес для международных террористов, сделавших своими мишенями и Евросоюз, и Россию, и Таиланд, и США…, то есть практически весь мир. Основной же причиной нахождения в Приднестровье ОГРВ является охрана данного объекта. 

Для особо любознательных считаем полезным уточнить, что вывоз боеприпасов с территории Приднестровья был начат ранее, однако из-за осложнения ситуации вокруг урегулирования приднестровского конфликта был приостановлен более десяти лет тому назад. 

Тем же, кто особо озабочен «российской угрозой», уместно напомнить, что в данных антитеррористических учениях принял участие один вооружённый легким оружием взвод на трех бронетранспортерах. Никаких «русских танков», о которых упорно твердят некоторые авторы в своих публикациях, там не было. К тому же представители ОГРВ заблаговременно уведомили о своих намерениях Объединенное военное командование миротворческих сил в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта.

Кого интересуют дальнейшие детали, знайте, что Оперативная группа российских войск в Приднестровье регулярно проводит Дни открытых дверей для более подробного знакомства с ее структурой, составом, техникой и боевой подготовкой. 

Сравните все это с недавним проведением в нейтральной Республике Молдова военных учений “Dragon Pioneer” с участием 58 единиц американской бронетехники и 200 военных, прибывших с территории Румынии.

В заключение хотелось бы отметить, что нами высоко ценится то внимание, которое румынские журналисты уделяют Приднестровью. Мы все же сохраняем надежду, что впредь они станут придавать больше значения изучению подлинной истории реальных фактов, чтобы не нагнетать ненужных эмоций и способствовать созданию благоприятных условий для продвижения политического процесса приднестровского урегулирования в формате «5+2», в котором, как известно, принимают участие: в качестве сторон конфликта – Республика Молдова и Приднестровье, посредников – ОБСЕ, а также государства-гаранты Россия и Украина, и в качестве наблюдателей – ЕС и США.

К сожалению, пока мы наблюдаем, что всякие псевдоисторические фобии и клише типа «русские танки идут» стали заразительным явлением.